Sklep internetowy korzysta z plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.
Polskie Gazety
Paczki z Anglii do Polski
Biuro obsługi klienta: (0044) 777 887 8846 | biuro@uslugikurierskie.co.uk
Regulamin

Regulamin

Firma UslugiKurierskie.co.uk wykonuje usługi kurierskie w obrocie międzynarodowym przedsiębiorstw oraz osób prawnych zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ.

Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy UsługiKurierskie.co.uk a Zleceniodawcą.

Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest aktualnie stosowany przez UsługiKurierskie.co.uk list przewozowy.

Zleceniodawca przekazując firmie UsługiKurierskie.co.uk przesyłkę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.

Zleceniodawca podpisując list przewozowy, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dlań wiążące.

Firma UslugiKurierskie.co.uk gwarantuje doręczenie przesyłki w zakresie zgodnym z listem przewozowym i obowiązującym cennikiem.

Opakowanie powinno być:

 • czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
 • zabezpieczone w sposób skuteczny.
 • odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.


Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek

Firma UslugiKurierskie.co.uk odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:

 • których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska,
 • niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję,
 • przewożone pod plombą celną,
 • organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki,
 • żywe zwierzęta lub rośliny,
 • środki psychotropowe, leki, narkotyki, papierosy, alkohol,
  Uwaga! Wszystkie produkty alkoholowe i tytoniowe znajdujące się w paczkach będą bezwzględnie rekwirowane!
 • kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe, certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki,
 • objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188).

W uzasadnionych okolicznościach firma UslugiKurierskie.co.uk może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości

Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy firmą UslugiKurierskie.co.uk i Zleceniodawcą.

Należność powinna być wnoszona gotówką w momencie nadania przesyłki lub zgodnie z umową.
Paczki ubezpieczone są na kwotę do £20. Paczki powyżej wartości £100 objęte są dodatkową kwotą ustalaną indywidualnie.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe, paczka zostaje zwr ócona do magazynu firmy UslugiKurierskie.co.uk

Klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy UslugiKurierskie.co.uk i powinna ona zawierać:

 • kopię listu przewozowego,
 • kopię protokołu stwierdzającej szkodę z czytelnym podpisem kuriera,
 • kwotę roszczenia oraz uzasadnienie,
 • udokumentowanie wysokości roszczeń.

facebook
PayPal, VISA, MasterCard FedEx
copyright © uslugikurierskie.co.uk